سفر هیات آمریکایی به قاهره با محوریت بررسی وضعیت یمن و حمایت از مصر