یک میلیون و 300 هزار تن محصول بهاره در لرستان برداشت می شود