- عدم تاثیر طرح معادل سازی گواهی اسقاط در نوسازی ناوگان مینی بوسرانی کشور