برنامه بهداشت عمومی، آب، غذا و رژیم غذای سالم عملیاتی می شود