بیش از 15 میلیون تومان جایزه برای برگزیدگان جشنواره ژیار