شهرداری شاخص های برنامه عملیاتی پنج ساله دوم را ارائه کند