آمریکا تعهدات آبکی‌اش را در دنیای متکی به زور اجرا نمی‌کند