دستاوردهای کنونی کشور، مرهون تلاش و همت شهدا و رزمندگان است