پتانسیل شکست دادن تراکتورسازی و پرسپولیس را داریم | آن پورشه برای من نیست، ولی شاید به‌زودی آن‌را بخ