آبگرفتگی معابر ارومیه؛ زخم کهنه ای که با بارش باران سرباز زد