12 پیشنهاد برای افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه