جنتی: بازنگری در کارکرد نمایشگاه کتاب تهران در دولت آغاز شده است