انتشار خبر درگذشت آقا معلم فداکار «۲ سال و نیم» پس از فوت