طرح سوال از شهردار در صورت ارائه نشدن پاسخ شهرداری درباره هتل اسپیناس