اسکوچیچ قراردادش را با فولاد برای دو فصل دیگر تمدید کرد