پرسپولیس در حال حاضر بهترین تیم ایران در آسیاست | هواداران حتما شرایط تیم را درک می‌کنند | مهم است باز