حامد کرزای: با سیاست های اشرف غنی در خصوص پاکستان موافقم