تغییر معادلات کادر فنی دبیری/اصغری‌مقدم می‌ماند، یک برزیلی می‌آید