حضور کمرنگ غرفه داران بخش معدن در نمایشگاه سنگ اصفهان