دو فوریت کمیته ساماندهی ذی حسابان و امور نظارتی رای نیاورد