یونکر: انگلیس نمی‌تواند برنامه‌اش را به اتحادیه اروپا تحمیل کند