ساخت نوعی قاب برای آیفون که از امواج رادیویی سرگردان برای شارژ آن استفاده می کند