جریان اسلام ناب محمدی، مدیریت جهان به رهبری آمریکارا ضد اسلامی می داند