برای تامین کامل تخت‌های بیمارستانی ۴۰ سال زمان نیاز است