استاندار: ایلام ظرفیت و پتانسیل تبدیل شدن به قطب ورزش کشور را دارد