معاون وزیر: جشنواره های فرهنگی و هنری نمایش توانمندی دانش آموزان است