صادرات سیب زمینی از استان اردبیل به بیش از پنج هزار تن رسید