برای رسیدن به استاندارد تعداد تخت های بیمارستانی ۴۰ سال وقت لازم است