آبياري بخشي از اراضي 300 هکتاري جنگل کاري شده آرادکوه با شيرابه تصفيه شده