تذکر مجدد به قاليباف به دليل تخلف هاي صورت گرفته در پروژه اسپيناس