اعتکاف؛ سنگ محکی بر گرایش غالب فرهنگی در میان دانشگاهیان