روسای دانشگاهها به ايجاد كرسی های آزاد انديشی كمک كنند