قالیباف: دکتر شیبانی هیچ وقت از مسیر حق و حقیقت فاصله نگرفت/ چمران: دکتر شیبانی زینت شورا است