اصفهان شهر ستارگان فرهنگ و ادب / اصفهان شهر میرداماد و میر فندرسکی