- قراردادهای حاکم بر خودروسازان و قطعه سازان باید منصفانه تنظیم شود