کیفی‌سازی محصولات فرهنگی با افزایش کمیت و توزیع مناسب توأم شود