جدال داغ موافقین و مخالفین توافق فوری با آمریکا تا فکت شیت دلواپسان