عضو کمیسیون صنایع و معادن: حضور سیاسیون بی تخصص در صنعت خودرو آفت است