کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سطح استان‌ها تشکیل می‌شود