زارعیان: با تیم کامل به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نخواهیم شد