رفتارهای غلط حوزه پزشکی داخلی را به نابودی کشانده است