کتاب،زبان گویای اسلام است نه شمشیر/کتابی خوب است که با استدلال و ادب همراه باشد/آثار کتاب باید در جام