آخرین روز از مراسم معنوی اعتکاف و انجام اعمال ام داود توسط معتکفین در بیرجند