اختصاص855 میلیارد تومان از سوی وزارت ارتباطات به توسعه زیرساخت ها