مردم متولیان اصلی فرهنگ در جامعه هستند/ البرز میزبان ۱۲ جشنواره ملّی فرهنگی است