سران فرانسه و عربستان: توافق احتمالی با ايران نبايد باعث بی‌ثباتی در منطقه شود