خاطره/ ماجرای مذاکره رفسنجانی با ملک‌عبدالله در مورد برائت از مشرکین