رییس دانشگاه صنعتی کرمانشاه: باید دانشجو را باور داشت