مولاوردی: با اندیشیدن تدابیر لازم درباره حضور زنان ...