برگزاری نمایشگاه کتاب در «مصلی» افتخار بزرگی برای اهل کتاب است